به علت مشکلات فنی سایت سرو فسا برای مدتی از دسترس خارج گردید .تلاش مجدانه کارشناس فنی سایت،آقای جعفر بلاغی توانست سرو فسا را دردسترس قرار دهد.اماامکان گرفتن پشتیبانی  بروز   ممکن نشد .

به امید حق با بروز آوری مطالب این مشکل مرتفع می گردد.

از تمامی مخاطبان سرو فسا به خاطر صبر وشکیبایی تشکر کرده واز مشکل بوجود آمده  پوزش می طلبیم.

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...