مشکوک نیست؟

درعالم سیاست ازنوع ماکیاولیستی آن رسیدن به مقصد که همان  تصرف یا تثبیت قدرت است،به هروسیله مجاز شمرده می شود ویا به عبارتی دیگر به نقل ازلنین ،هدف وسیله را توجیه می کند.

هرکنش گر سیاسی درقالب دیپلمات یا غیر دیپلمات ، بدون آشنایی وبدون عمق سیاسی وتجربی،هرگز قادر نخواهد بود ، عمق رفتار ها وکنش های سیاسی را شناخته و براساس آن به واکنش متقابل بپردازد.

برخی نمونه های تاریخی از رفتار های سیاسی اجتماعی  در کشور ما نمایانگر پیچیدگی اتاق فکرو استراتژی است که در پشت آن  رفتارهای ظاهری  پنهان است.

نفوذ شبکه جاسوسی انگلیس در بین شاخه جوانان حزب توده وواداشتن انها به تظاهرات خیابانی علیه امریکا، باهدف همراه کردن امریکا علیه مصدق وپیوستن امریکا به نقشه  کودتا  ،نفوذ در اطرافیان آیت اله کاشانی ودکتر مصدق با هدف انشقاق بین این دورهبر،کشتن هیات  مذاکره کننده نفت امریکا توسط عوامل نفوذی انگلیس درمیان متدینین وبه بهانه رفتار توهین آمیز آنان به مقدسات،برخی از نمونه های تاریخی اند که نشان می دهند تحریک وبه عمل واداشتن  تندروان به ظاهر انقلابی ، سهل الوصول ترین شیوه  جهت پیاده شدن اهداف قدرتمندان است.

پس از پایان جنگ ایران وعراق، کتابی منتشر شد باعنوان نقش امریکا وشوروی در ادامه جنگ ایران وعراق ، که نشان می داد  ، این دوقدرت ، چگونه با  ادامه جنگ به اهداف اقتصادی سیاسی خود می رسیدند وضمن ((مهاردوجانبه)) وتضعیف دوکشور قدرت مند اسلامی،(ایران وعراق )کارخانه های اسلحه سازی خود را  رونق می بخشیدند.

درجریان گروگانگیری سفارت امریکا درایران،باوجود فرصت ها وامتیازات قابل توجه،حبس ونگهداری امریکایی ها ادامه یافت وپس از فشارهای بین المللی وتحریم و محکومیت ایران در سازمان ملل وفشار جنگ ،هیات ایرانی مامور شد به این غائله پایان دهد اما این بار با حداقل امتیاز.

در موضوع هسته ای در جریان مذاکرات هسته با اروپا،مشوق ها وامتیازات زیادی به ایران داده شد، اما 12 سال طول کشید ودرحالی که ایران با تحریم ها و محکومیت های شدید و سهمگینی روبرو شد و وچند قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر شد،وفرصت های اقتصادی زیادی ازدست رفته بود وکشور ما با اتحاد بین المللی به انزوای بی سابقه سیاسی رسید ، مذاکرات به برجام منتهی شد با امتیازاتی به مراتب کمتر از گذشته .

درمقطعی دیگر ،ا روپا که در مقابل درخواست های امریکا در مورد همراهی با آن کشور وفشار برایران مقاومت می کرد، پس از حمله عده ای به ظاهر انقلابی به سفارت انگلستان درتهران،با امریکا همراه شده و در تقابل با ایران گوی سبقت رااز امریکا ربود .

در برهه ای دیگر ، درحالی که اسرائیل در یک انزوای بین المللی قرار گرفته بود و طرح محکومیت آن در مجامع بین المللی در حال انجام بود، طرح موضوعی تاریخی به نام هولوکاست وانکار آن ، به مظلوم نمایی اسرائیل وخروج آن از فشار منتهی شد.

با اقدامی به ظاهر انقلابی ، پس از اشغال سفارت عربستان در تهران ، کشورهای عربی که در مورد ایران اختلاف نظر داشتند ، به اکثریتی ضد ایران تبدیل شدند و انزوای منطقه ای ایران تشدید شد .

دامن زدن به اختلافات بین ایران وکشورهای عربی وتبدیل آن به دشمنی ،که از رفتار های مشکوک   انقلابی نما ها ی داخلی  و لابی امریکا و اسرائیل نشات  می گیرد ، وشیفت توجه کشورهای عربی از اسرائیل به ایران و حتی گرایش اعراب به اسرائیل ا زترس ایران،وبه تبع آن فروش میلیاردها دلار تسلیحات به اعراب و پیمان ها منطقه ای و دوجانبه با امریکا در زمینه های اقتصادی و نظامی ، آتشی است که هیزم آن را تندروهای داخلی  تهیه می کنند چه از سر نا اگاهی و چه از سرتعمد ونفوذ.

رفتار این انقلابی  نماها هرچه که باشد ، خروجی آن انزوا وفشار بیشتر  برکشوروتنگناهای بیشتر اقتصادی مردم  است.

با افزایش فشارها و تشدید تحریم ها و رویکرد منازعه  به جای توسعه،درآمد های کشور تنها   هزینه های جاری راتامین کرده و بودجه های عمرانی محدود ویا حذف خواهند شد.وفرصت های توسعه وتولید واشتغال از کشور سلب می شود.

گرفتار شدن در جنگ هاو منازعات  مستمرو هدررفت منابع ،کشو ررا به سرزمین سوخته ای تبدیل می کند که هدف دشمنان ایران است.وچه کسانی بهتراز سینه چاکان رگ برآمده مدعی انقلابی گری می توانند لقمه راحت ، دشمنان کشورباشند که به  نسیمی جابجا می شوند وبه تحریکی  برمی آشوبند وافکاری  کوتاه وزبانی دراز دارند و کم تعدا داما پرهیا هو اند و چتری حمایتی ، خیال آنان را از برخورد راحت نموده  است.

تشدید دشمنی باکشورهای  مسلمان،تبدیل شدن ایران به جای اسرائیل به عنوان دشمن شماره یک  کشورهای مسلمان عرب،ایجاد فضای جنگی در مناسبات با کشورهای عربی وبه دنبال  آن  قراردادهای نجومی خرید تسلیحاتی اعراب از امریکا،از ترس ایران،هدر رفت منابع در جنگ های نیابتی و گرفتن فرصت رشد وتوسعه از کشورمشکوک است .

ایران نیازمند تصمیم سازان وتصمیم گیرندگانی است که تنها   منافع ملی اولویت تمامی برنامه ها و طرح های آنان باشد نه آنان که  با ساده لوحی و گرفتار شدن د رتور تندروی ، درمیدان دشمنان ایران بازی  کنند.

بدون قائل بودن به توهم توطئه ، تنها می توان گفت با کنار هم گذاشت سیر حوادث ووقایع و نمایانگرشدن نتایج آن ، می توان گفت، همه چیز مشکوک است./سرو فسا

 

 

 

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...