سرو فسا رضا اله دادی:دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی خود می گوید استادی داشتیم که از هردر  سخنی می گفت اما سخنانش  هیچ وقت سروته نداشت.شریعتی  در توضیح  می گوید سخنانش بی سروته بود چون او جهان بینی و چارچوب فکری مشخصی نداشت .

در میدان سیاسی اجتماعی کشورمان چه قبل از پیروزی انقلاب و چه پس از آن ، افرادی بوده وهستند که در گیرودار مصاف حق وباطل یا بد وبدتر یا خوب و خوب تر به ظاهر خود را بی طرف معرفی کرده و برای سلب مسولیت سیاسی اجتماعی، دلیل حمایت و یا مخالفت خود را با دیدگاه های مختلف ،بطلان همه آنها دانسته و از موضعی بالا فراگروه و فرا جناح سخن می گویند .

در واقع این شیوه روشی انتخاب شده برای عدم پرداخت هزینه های سیاسی اجتماعی است که برخی آگاهانه و از سر ترس یا منفعت انتخاب کرده تا هم از عواقب احتمالی خطر مصونیت یابند و هم منافع احتمالی را کسب کنند.

تظاهر به بی طرفی  در منازعات و  رقابت ها ومبارزات  و ادعای داشتن راه مستقیم ،در واقع برگزیدن منفعت شخصی با توجه به فضا ی موجود در هر برهه زمانی است .

حق وحقیقت از نظر این افراد به تناسب دوری و نزدیکی به قدرت، تعریف وارزیابی می گردد.دایره تغییر دیدگاه و فراز و نشیب های این قشر بسیار فراخ و متضاد است.

افراد بی هویت  سیاسی، غیر قابل پیش بینی  اند چرا که این چارچوب فکری   یا آرمان خواهی نیست که عمل سیاسی اجتماعی و فرهنگی آنان را تعیین می کند بلکه حب و بغض ها ومنافع   شخصی است که تعیین کننده موضع گیری ها آنان خواهد بود.این اشخاص  فرصت طلب و نان به نرخ روز خور و بی ریشه می توانند در برخی عرصه ها خطرناک ومضر تر از حتی افراد متصلب و متحجرشناسنامه دار باشند چرا که براساس محوریت منافع شخصی هر عملی از آنان ممکن الوقوع خواهد بود.

در عرصه عمل سیاسی اجتماعی هرچه عرصه برافراد و نحله های باهویت بسته شود ، زمینه بروز و ظهور افراد و گروه های بی ریشه بیشتر فراهم می گرددو فرهنگ عمومی را به پرتگاه انحطاط می کشاند.

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و شکل گیری صف بندی های انتخاباتی، با پدیده ظهور افرادی روبرو خواهیم شد که به ظاهر خود را مستقل از جریانات شناسنامه دار معرفی کرده و در نفی و ضدیت با آن سخن پراکنی وقلم فرسایی می کنند ، اما خودفاقد  یک چارچوب مشخص و منظم  فکری اند .

برخی از تازه بدوران رسیده ها که از سطح ودرک  نازلی از بینش ودانش سیاسی اجتماعی برخوردارند و پیشینه قابل ارائه و عرضه ای  ندارند، تلاش دارند تا با نفی و انکار طیف های شناسنامه دار ، خود را مستقل و منتقد   جریانات  معرفی کنند، ودر عین حال با مشامی تیز بوی قدرت را از دور استشمام کرده و برآستان قدرت و ثروت سر می سایند و اساسا حق وباطل و درست ونادرست د ر  فرهنگ آنان محلی از اعراب ندارد.

درواقع این گروه اجتماعی د رتلاشند با نفی دیگران خود را اثبات کنند و ا زاین نفی وانکار ، پیشینه و قدمتی دست وپا کنند و چهره خود را به نقد توام با نفی طیف های شناسنامه دار بزک کنند .

خود را فراجناحی می دانند اما موضع گیری های آنان حکایت می کند  که روبه طیف وجناحی اند که در تحلیل نهایی خود صاحب قدرت می دانند.

از آنجا که این گروه  اجتماعی، غیر قابل پیش بینی اند و موضع گیری های آنان حول محور منفعت شخصی شکل می گیرد، به هیچ وجه قابل اعتنا واتکا نیستندونمی توان سرنوشت شهر ، منطقه و کشوری را به آنان سپرد.

 

 

 

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...