سرو فسا:ثبت نام از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به پایان خود رسید .با نگاهی اجمالی به ترکیب کاندیداها و جایگاه سیاسی اجتماعی آنها، می توان آیند ه رقبای اصلی صحنه انتخابات را پیش بینی کرد.اگر چه  ممکن است تا رسیدن  به  اوج    فضای انتخاباتی شاهد فراز و نشیب ها و ورود متغییر های پیش بینی نشده و جدیدی به انتخابات باشیم .اما در وضعیت فعلی تنها سه تن از کاندیداها قابلیت  و پتا نسیل سیاسی اجتماعی رسیدن به فینال رقابت انتخاباتی را واجدند.

به نظر می رسد برخی از افراد حاضر در صحنه، نقش هیات جان نثاران و پیشمرگان دکتر X یا دکترY را بازی می کنند و نقش کم رنگی د رانتخابات ایفا خواهند نمود.

بخشی دیگربی  خبر از شرایط روانشناسی رای مردم که مسبوق به سوابق انتخابات های گذشته است، خود را مصداق خواست مردم در ایجاد تغییر تصور کرده و این مولفه را برای انتخاب خود کافی و وافی می دانند.

عده ای بدون هیچ گونه پرده پوشی تصور می کنند پول نقش اساسی در انتخابات داشته و باورود آن می توانند پیروزی خود را تضمین کنند.

سه کاندیدایی که در حوزه شهرستان فسا  ازشرایط لازم  بر ای  حضور در مرحله نهایی انتخابات برخوردارند، دارای کف رای حداقلی یعنی حدود بیست هزار نفر ی اند.رای شهری و قومی و سیاسی ویا ترکیبی از آن ، کف رای سه کاندیدای اصلی در حوزه شهرستان فسا خواهد بود.

در شرایطی که انتخابات و ترکیب آن به گونه ای رقم بخورد که مصاف انتخاباتی دوقطبی گردد ، تغییر حتمی است و در شرایط سه قطبی تغییر محتمل است.

آنچه در میان مردم شهرستان فسا بسیار داغ و قابل پیش بینی است ، افزایش تب تغییر است که د رتمامی مجامع عمومی به راحتی قابل درک و فهم است.خستگی از ایستایی و شوق به برانداختن طرحی نو، پدیده مبارکی است که نوید بخش آینده ای بهتر برای مردم فسا خواهد بود.

احترام به خواست مردم، از خود گذشتگی ، واقع بینی، بازی نکردن در میدان حافظان وضع موجود، پرهیز از خود خواهی و توهم، از جمله خواسته های مردم از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی است.مردم هیچ گاه از خود گذشتگی واقع نگری کاندیداها برای ایجاد فضای تغییر را فراموش نخواهند کرد همان گونه که اقدام به جا وبه موقع و عاقلانه عارف را در انتخابات ریاست جمهوری فراموش نکردند.

 

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...