سرو فسا:با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات و شدت گرفتن  رقابت های انتخاباتی، به مرور فضا شفاف تر شده و گرایش عمومی مشهود تر می شود.

بارد صلاحیت محمود رضایی ، یکی از قطب های انتخابات شهرستان فسا، فضای دو قطبی شکل گرفته، هنوز ساختار خود را حفظ کرده و هیچ کاندیدایی نتوانسته است در این زمان محدود مانده به برگزاری انتخابات، خود را به دو قطب انتخابات نزدیک کند.

یک نظر سنجی گسترده وقابل اعتبار  در شهرستان فسا ، درصدآراء دوکاندیدای اصلی را بین 3|23 و 7|22 درصد و درصد سایر کاندیداها رابین 4 الی 6 درصد  برآورد نموده است.با توجه به عدم تصمیم درصد قابل توجهی از مردم ،  و با نظر سنجی های  روزانه و برآورد افکار عمومی پیش بینی می شود  ، شیفت آراء   ، در سبد رای کاندیدای تغییر قرار گیرد.

نظر سنجی میدانی دو شنبه 26 بهمن ماه از فرهنگیان، نشان از گرایش 80 درصدی آنها به تغییر و سمت وسو به کاندیدای تغییر  و دارای کف رای مناسب است.

مردم شهر فسا ، شیبکوه ، نوبندگان و عشایر شهر و منطقه که در دور قبل دکتر یغفوری و کرامت بلاغی را به عنوان کاندیداهای تغییر انتخاب کرده بودند(58000 رای)، با انگیزه وانسجام بیشتری درجهت کاندیدای تغییر درحرکتند.

اگر چه در نظر سنجی ها همیشه درصدی از خطا وجود دارد اما فاصله دو رقیب اصلی انتخابات ، مورد تایید همگان حتی هواداران سایر کاندیداهاست.

اگر روال فعلی و افزایش درصد آراء کاندیداها با سرعت فعلی تا برگزاری انتخابات باقی بماند، تغییر به احتمال قریب به یقین انجام می گیرد.

تب تغییر در شهرستان فسا ازچنان  درجه ای برخوردار است که شاید برای اولین بارپس از انقلاب در یک ائتلاف تاکتیکی، گرایش های مختلف ومتضادی را حول محورخود زیر یک چتر آورده است.

 

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...