سرو فسا:شاید یکی از سخت ترین کارها در حوزه رسانه ای ، تعریف وتمجید از دیگران به خصوص صاحبان قدرت ومنصب باشد .

اصولا زبان رسانه ای زبان القاب وعناوین وتمجید  نیست ورسالت رسانه با  قدسی سازی و مداحی متناقض است.

فارغ از تفاوت یا حتی تضاد دیدگاه وسلیقه  ،می توان منش افراد را ستود و بدان اعتراف کرد.

حسین جمالی زاده امام جمعه فسا از همان ابتدای حضور در شهر فسا ، با رویکردی متفاوت و با نگاهی بسیط به گروه های اجتماعی سیاسی، نشان داد که از جایگاه امام جمعه به عنوان  ملجا وپناهگاهی برای مردم اگاه است و به جای ورود به دعواهای سیاسی ، بنادارد نقشی پدرگونه داشته باشد وبه جای محور تفرفه ، کانونی جهت همدلی و همراهی کلیه اقشار و صنوف وگروه ها در جهت ایجاد آرامش ورشد شهرستان  فسا باشد.

صرف وقت زیاد برای دیدار و شنیدن سخن  مردم ، دوری از تکبر و غرور،مهربانی و روی خوش ،پرهیز از القاب و عناوین و اکتفا به اسم وفامیل در نامه ها و نوشته ها،حمایت از رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات،اهتمام به ایجاد وحدت و همدلی در شهر،از ویژگی های   امام جمعه فسا است که امیدواریم به همین سیاق  ادامه یابد.

درواقع امام جمعه فسا کاری کرد که دیگرانی که  می بایست انجام میداند ولی نداند.

حسین جمالی زاده امام جمعه فسا ، نه تنها اصراری بر عنوان لقب دکتر وآیت اله دارند بلکه برعکس بر نام بردن از خود تنها با اسم وفامیل پافشاری می کنند.

منش و اخلاق چنین ا فردی را باید ستود اگر چه عقایدشان هم صد درصد متفاوت ویا متضاد با انسان باشد.

روحانیت شیعه در تاریخ همواره نقش مردمی برعهده داشته  و با استقلال از قدرتها تلاش کرده است ، با اشاعه خیر ونیکوکاری ، معنویت را در جامعه حفظ کرده و با قدرت معنوی خود در احقاق حق و رفع ظلم تلاش کند.

هیچ عاملی نمی باید این نقش روحانیت شیعه را کم رنگ کرده و مقام معنوی و مردمی آنان را در در حد توجیه گرصاحبان قدرت تنزل دهد.

 

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...